Tarptautinis projektas: Lietuvos dvarų valgomojo erdvės planavimo raidos XIX amžiuje tyrimas (2019)

2019 m. M. Daraškevičius dalyvauja tarptautiniame projekte skirtame Lietuvos bajorų dvarų paveldo XIX a. architektūros ir interjero tyrimams.

Informaciją apie įgyvendinamą projektą, tikslai ir rezultatai

Šio projekto tikslas yra archyvinės medžiagos, aktualios Lietuvos dvarų valgomojo erdvės planavimo raidos XIX amžiuje tyrimui, rinkimas Lenkijos ir Baltarusijos mokslo ir studijų institucijose, bibliotekose, archyvuose, naudojimasis jų infrastruktūra bei resursais. Tikimasi, kad pasitelkus Lenkijos ir Baltarusijos archyvuose surinkta archyvine medžiaga (dvarų inventorius, brėžinius, ikonografine medžiaga bei egodokumentika), bus galima išsamiau atskleisti su maisto funkcija susijusių patalpų (valgomasis, kredensas, spižarnė, vaistinėlė, rūsiai, virtuvė) Lietuvos dvaruose išplanavimo raidą XIX amžiuje.

Šio projektu metu buvo rinkta archyvinė medžiaga Lenkijos mokslų akademijos Meno institute (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk) ir Baltarusijos nacionaliniame istorijos archyve (Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі).

Mokslinė stažuotė Baltarusijos nacionaliniame istorijos archyve 

Tikslas: Archyvinės medžiagos, aktualios Lietuvos dvarų valgomojo erdvės planavimo raidos XIX amžiuje tyrimui, rinkimas Baltarusijos nacionaliniame istorijos archyve, naudojimasis šio instituto infrastruktūra bei resursais; dalies doktorantūros tyrimo atlikimas.
Mokslinės stažuotės Baltarusijos nacionaliniame istorijos archyve metu surinkta medžiaga toliau bus naudojama vykdomame tyrime.

Mokslinė stažuotė Lenkijos mokslų akademijos Meno institute 

Mokslinės stažuotės Lenkijos mokslų akademijos Meno institute surinkta medžiaga toliau bus naudojama vykdomame tyrime.
Tisklas: Archyvinės medžiagos, aktualios Lietuvos dvarų valgomojo erdvės planavimo raidos XIX amžiuje tyrimui, rinkimas Lenkijos mokslų akademijos Meno institute, naudojimasis šio instituto infrastruktūra bei resursais; dalies doktorantūros tyrimo atlikimas.
Data: 2019 m. rugsėjo 28-spalio 13 d.
Mokslinės stažuotės Lenkijos mokslų akademijos Meno institute surinkta medžiaga toliau bus naudojama vykdomame tyrime.